logotyp
 • image 58
 • image 56
 • image 59

03. 10. 2013 - Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

Vybavení žáků tablety a požadovaného příslušenství (nejen) k výuce přírodních věd

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Petřiny jih oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

 

 

Název zakázkyVybavení žáků tablety a požadovaného příslušenství (nejen) k výuce přírodních věd

 

Místo plnění dodávky/službyZákladní škola a Mateřská škola Petřiny jih,Praha 6, Šantrochova 1800,/2,

162 00 Praha 6

 

Důvod zadání: zefektivnění výukového procesu přírodních věd prostřednictvím tabletů, interaktivní tabule a dalšího softwarového vybavení

 

Lhůta dodání, harmonogram plnění: zadavatel požaduje uskutečnění dodávky do 6ti týdnů od uzavření smlouvy

 

Zaměstnanec odpovědný za převzetí plnění: Mgr. Milena Koreňová, ředitelka školy

 

Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění zadávacího řízení je dodávka tabletů a příslušného softwaru v návaznosti na zefektivnění výuky přírodních věd.

Škola využívá svých dlouholetých zkušeností s rozšířenou výukou informatiky a zároveň s interaktivní výukou pomocí interaktivních tabulí a připravila projekt využítí žákovských tabletů především pro přírodní vědy.

Pro výuku bude využíváno prostředí Microsoft Windows. Škola již má pořízený výukový materiál, který pracuje v prostředí Microsoft Windows a zároveň škola bude využívat digitální učební materiály (DUMy), které má připravené v prostředí SMART Notebooku. Proto jsou obě prostředí nutnou podmínkou výše uvedeného projektu.

Součástí dodávky je kompletní vybavení jedné třídy – které obsahuje interaktivní tabuli, datový projektor, počítač učitele, WiFi access point, nabíjecí skříň na tablety, sadu senzorů pro výuku fyziky a 32 žákovských zařízení – tabletů s klávesnicí.

Přesná specifikace zadání je uvedena v příloze. Specifikace předmětu Poptávky.

 

Platební podmínky:

Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Záloha nemůže být před započetím prací poskytnuta – zadavatel ji neposkytuje. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků zadavatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 14 dní.

 

Kritérium hodnocení nabídky:

 • nabídková cena 80 %
 • záruční podmínky 20 %

Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií:

 • Zadavatel požaduje prokázat základní kvalifikační předpoklady uchazeče v rozsahu uvedeném v § 53 odst. 1 písm. a - j) zákona, způsobem uvedeným v § 62 odst. 2 zákona.
 • Dále zadavatel požaduje prokázat profesní kvalifikační předpoklady zájemce v rozsahu dle 
  § 54 písm. a - b) zákona, způsobem uvedeným v § 57 odst. 1 a 2 zákona takto: dle § 54 písm. a) požaduje doložit výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dle § 54 písm. b) zákona doložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
  • Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů
  • Prokazuje-li dodavatel splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 způsobem podle § 127 (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), nesmí být tento výpis k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
  • Dále zadavatel požaduje prokázat technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. a) zákona, požaduje zadavatel předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky, přičemž předmět plnění těchto dodávek byl obdobného charakteru k předmětu této veřejné zakázky. Zadavatel za významnou dodávku považuje min. 1 dodávku, jejíž předmět plnění byl obdobného charakteru k předmětu veřejné zakázky, v minimálním investičním rozsahu 500 000,- Kč bez DPH s uvedením jejich ceny, doby a místa provedení a osoby objednatele.

 

 

Požadovaný obsah nabídky:

 • Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky uchazeče byla řazena níže uvedeným způsobem:

 

1.) Krycí list veřejné zakázky - obsahuje převážně tyto informace – v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo, cenu bez DPH a konečnou cenu s DPH

2.) Základní kvalifikační předpoklady - splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením příslušných dokladů podle uvedeného zadání

3.) Profesní kvalifikační předpoklady - splnění profesních kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením příslušných dokladů dle uvedeného zadání.

4.) Nabídková cena, včetně ocenění a popisu jednotlivých dílčích částí díla a odsouhlasení splnění všech nastavených kritérií zadání. Splnění podmínky představuje vyplněnou předloženou přílohu zadávací dokumentace č. 1 – „Specifikaci předmětu poptávky“. V případě nesplnění byť i jedné podmínky ze zadávací dokumentace, bude nabídka, jako celek, z výběrového řízení vyřazena.

5.) Návrh smlouvy o dílo - uchazeč je povinen předložit v nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo.

 

Termín a způsob podávání nabídek:

Uchazeči podají své nabídky osobně do sídla zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele tak, aby byla zadavateli doručena na jeho adresu nejpozději do 11.10 2013 do 12:00 hod.

 

Další podmínky zakázky:

 • Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy. Návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout. Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom zájemce bezodkladně informovat
 • Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody.
 • Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou vzniknout uchazeči při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese uchazeč.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění smlouvy
 • Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

 

 

 

V Praze dne 3. 10. 2013

Mgr. Milena Koreňová

ředitelka školy

Zpět na hlavní výpis

Další informace

Důležitá data

Provoz školy
červenec - srpen 2020
Po - Pá 9.00 - 14.00
(po předchozí tel. domluvě
na tel. 722 682 206)

Aktivní město

obrázek

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Zástupkyně pro 1. stupeň, ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová


Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223
mobil: 722 682 206
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Interreg central
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy