logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Zápis do MŠ pro rok 2015/2016

Den zápisu do mateřské školy je ve středu 25. února 2015

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci Prahy 6 bylo možno v minulém školním roce umístit všechny přihlášené děti. 

Informace pro rodiče:

- Zákonný zástupce (rodič) má povinnost spolu s odevzdáním žádosti a evidenčního listu předložit svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

- Zákonný zástupce má možnost podat žádost a evidenční list do více mateřských škol.

- Ředitelka mateřské školy je povinna žádost a evidenční list od zákonných zástupců přijmout a dle závazných kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

- Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka školy v kritériích dané MŠ.

- MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj. na vývěsce v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod., a to do 15. 1. 2015.

- Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti jsou po dobu max. 12 měsíců osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.

- Ředitelka MŠ může přijmout též žádost a evidenční list dítěte, které dovrší věk 3 let od 1. 9. do 31. 12. 2015. 

Pokyny pro rodiče:

  1. Zákonný zástupce dítěte si stáhne formuláře (žádost a evidenční list) na webu příslušné mateřské školy, či na www.jakdoskolky.cz, nebo si je v listinné podobě vyzvedne na ÚMČ Prahy 6.
  2. Dokumenty řádně vyplněné včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem (rodičem) dítěte, odevzdá zákonný zástupce do naší mateřské školy ve stanoveném termínu 25. 2. 2015 – od 13 do 17 hodin.  Tímto termínem je zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do mateřské školy je úřední akt, přítomnost dítěte při zápisu nepovažujeme za vhodnou. Návštěva dítěte v naší mateřské škole se může uskutečnit v jiném termínu a v klidu, aby mělo dítě z návštěvy příjemný zážitek. 

V MŠ zákonní zástupci dítěte dostanou:

- potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte z dané mateřské školy,

- zápisový lístek

- termín k nahlédnutí do spisu dítěte dne 10. 3. 2015 od 11 do 12 hodin. 

Termín zveřejnění výsledku zápisu je 10. 3. 2015 od 12 hodin, zveřejňují se registrační čísla dětí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy a na vývěsce MŠ.
 
Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 11. 3. 2015 od 13 do 17 hodin a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do mateřských škol, kde o přijetí žádal. 

Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do žádné MŠ v daném termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci.

Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí.

Termín sejmutí výsledků zápisu je 25. 3. 2015.

Zpět na hlavní výpis

Další informace

Důležitá data

Provoz školy :

7:30 - 16:00hod.
po telefonické domluvě

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, Dis.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy